Kto jest administratorem danych osobowych klientów?

Administratorem danych osobowych klientów biura oraz Centrum BHP – MIRAGE, zwanych dalej Mirage, jest Mirage Tomasz Szyszko z siedzibą w Suwałkach przy ulicy Noniewicza 57, 16-400 Suwałki, wpisane do rejestru przedsiębiorców na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadające NIP 8442285682, adres korespondencyjny j.w., adres e- mail biuro@mirage.net.pl, telefon 87 566 65 55.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych klientów?

Celem, dla których Mirage przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy kupna – sprzedaży oraz innych usług świadczonych przez Mirage zgodnych z wpisem do CEiDG. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Mirage jest:

  1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Mirage w związku z poniesioną przez Mirage szkodą wyrządzona przez klienta Mirage, lub obrona przed roszczeniami klienta w stosunku do Mirage,
  2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych.

W przypadku, gdy klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Mirage przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do klienta informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

Ponadto, Mirage przetwarza dane osobowe klienta gromadzone przez monitoring obiektowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom oraz innym osobom przebywającym na terenie obiektu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klienta pozyskanych przez Mirage jest umowa sprzedaży towaru i usług świadczonych przez Mirage.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klienta wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda klienta.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klienta przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Mirage przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  1. firmom świadczącym usługi IT dla Mirage,
  2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
  3. organom i służbom państwowym takim jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe:

  1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług sprzedaży towarów i usług świadczonych przez Mirage, przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Mirage lub klienta, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
  2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe, tj. do momentu jej wycofania,
  3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 21 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

Jakie są prawa klienta w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Każdy klient ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Administratora. Ponadto Mirage udostępnia adres sekretariat@buhmirage.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Każdy klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy Mirage będzie przekazywało dane osobowe poza obszar EOG?
Mirage nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym czy ustawowym?
Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy o usługi świadczone przez Mirage, tj. sprzedaż towaru, wynajem lokali, uczestnictwo w szkoleniu czy innych usług świadczonych zgodnie z wpisem do CEiDG.  Brak podania danych osobowych uniemożliwi Mirage zawarcie stosownej umowy, której jedna ze stron jest klient.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?
Mirage nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Właściciel
Mirage Tomasz Szyszko