Zapraszamy do złożenia oferty na zakup sauny mokrej do nowobudowanego hotelu w Suwałkach.

I.                   Zamawiający:

Nazwa i adres Zamawiającego:

Biuro Usługowo-Handlowe „Mirage” Mirosław Szyszko

16-400 Suwałki

ul. Noniewicza 57

tel. 87 566 65 55

e-mail: buhmirage@o2.pl

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Mirosław Szyszko

tel. 603 892 812

II.                Przedmiot zamówienia.

2.1. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż sauny mokrej do pomieszczenia o wymiarach 186x227x250cm. Wykończenie pomieszczenia wykonane z płyty budowlanej termoizolacyjnej o grubości minimum 30mm oklejonej mozaiką, dodatkowo sufitu w kształcie łuku.  Wyposażenie stanowić będą ławki jedno i dwupoziomowe o łącznej długości 3,8 mb, oświetlenie RGB minimum 20 punktowe wraz ze sterownikiem oraz generator pary o mocy minimum 18 kW wyposażony w pompę esencji. Zakup przewidziany jest do realizowanej w ramach projektu inwestycji, pn. „Nowocześnie w przyszłość – budowa hotelu 3-gwiazdkowego na terenie miasta Suwałki w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód”, zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz według przedstawionego przez Zamawiającego projektu budowlanego wykonanego przez Pracownię Projektową „AR-EL” Ryszard Rybak.

2.2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

2.3. Miejsce realizacji zamówienia – Suwałki, ulica Innowacyjna 3.

3.4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz częściowych

3.5. Termin realizacji:

a/ rozpoczęcie – 10.12.2013r.

b/ zakończenie – do 31.12.2013r.

III.             Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym i technicznym

3.1. a\ Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie musi spełniać następujące  warunki:

1)      posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)      posiadać niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wiedzę i doświadczenie;

3)      dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

b/ W celu wykazania, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt a/ powyżej,  zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

–          oświadczenia Wykonawcy że spełnia warunki zawarte w pkt 3.1.a

–          oświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS i braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

IV. Kryteria oceny ofert

4.1. Podczas wyboru oferty zostaną zastosowane następujące kryteria:

a/ cena brutto – 70 %

b/ długość terminu gwarancji       – 20 %

c/ Termin wykonania zamówienia           – 10 %

Sposób oceniania ofert:

–          w kryterium w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (cena, termin wykonania) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

(n : w) x a = liczba punktów otrzymanych w danym kryterium

gdzie

„n” – jest najniższą wartością z zaoferowanych

„w’” –  wartością z badanej oferty

„a” – znaczeniem kryterium

– w kryterium, w którym Zamawiającemu zależy aby Wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik (długość terminu gwarancji) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

(w : n) x a =  liczba punktów otrzymanych w danym kryterium

gdzie

„n” – jest najwyższą wartością z zaoferowanych

„w’” –  wartością z badanej oferty

„a” – znaczeniem kryterium

4.2 Dodatkowych wyjaśnień udziela osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami podana
w pkt. 1.1. zapytania o cenę.

4.3. Termin składania ofert upływa  – 05.12.2013 r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 05.12.br. do godz. 15:00.

4.4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

V. Inne informacje

5.1. Zamówienie dotyczy projektu „Nowocześnie w przyszłość – budowa hotelu 3-gwiazdkowego na terenie miasta Suwałki w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Naukowo-Technologicznego Polska – Wschód  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury. Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej. Poddziałanie 3.2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa.

5.2 Do Zamawiającego ani do projektu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)


Załącznik 1: pobierz plik