Zapraszamy do złożenia oferty na wyposażenia do siłowni w nowowybudowanym hotelu w Suwałkach.

I.     Zamawiający:

Nazwa i adres Zamawiającego:

Biuro Usługowo-Handlowe „Mirage” Mirosław Szyszko

16-400 Suwałki

ul. Noniewicza 57

tel. 87 566 65 55

e-mail: buhmirage@o2.pl

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Mirosław Szyszko

tel. 603 892 812

II.     Przedmiot zamówienia.

2.1. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż następującego sprzętu:

Atlas wielostanowiskowy (ćwiczenia mięśni: grzbietu, brzucha, barków, klatki piersiowej, bicepsa, tricepsa, dolnej partii nóg, górnej partii nóg).

– Bieżnia (powinna posiadać stałe programy ćwiczeń, możliwość manualnego zwiększania bądź zmniejszania prędkości pasa bieżni. Moc: do 3 KM, prędkość: 0.8-18 km/h, zmiana kontu pochylenia bieżni, wyświetlacz LCD).

– Rower treningowy (opór: elektromagnetyczny; obciążenie: regulacja elektroniczna; koło zamachowe: do 10 kg; wyświetlacz (kolorowy LCD): czas, dystans, prędkość, RPM, WATT, kalorie, tętno, body fat, recovery; programy stałe; pomiar pulsu: sensory dotykowe lub pas telemetryczny; regulacja siedziska: przód-tył; regulacja oparcia: góra-dół).

Orbitrek magnetyczny (obciążenie: 10 stopni, koło zamachowe: 18 kg, wyświetlacz: pomiar czasu, odcinka treningowego, zużycia energii)

– Sztanga z obciążeniami i hantle (Sztanga z obciążeniami od 2,5 kg – 20 kg. Łączna ilość obciążeń 150 kg. Zestaw hantli ze stojakiem od 2,5kg  do 20kg)

Ławka pod sztangę (z regulowaną wysokością i składanym oparciem)

Zakup przewidziany jest do realizowanej w ramach projektu inwestycji, pn.  „Nowocześnie w przyszłość – budowa hotelu 3-gwiazdkowego na terenie miasta Suwałki w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód”, zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz według przedstawionego przez Zamawiającego projektu budowlanego wykonanego przez Pracownię Projektową „AR-EL” Ryszard Rybak.

2.2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

2.3. Miejsce realizacji zamówienia – Suwałki, ulica Innowacyjna 3.

3.4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz częściowych

3.5. Termin realizacji

a/ rozpoczęcie – 10.12.2013r.

b/ zakończenie – do 31.12.2013r.

III.     Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym i technicznym

3.1. a\ Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie musi spełniać następujące  warunki:

1)      posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)      posiadać niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wiedzę i doświadczenie;

3)      dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

b/ W celu wykazania, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt a/ powyżej,  zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

–          oświadczenia Wykonawcy że spełnia warunki zawarte w pkt 3.1.a

–          oświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS i braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

IV. Kryteria oceny ofert

4.1. Podczas wyboru oferty zostaną zastosowane następujące kryteria:

a/ cena brutto – 70 %

b/ długość terminu gwarancji       – 20 %

c/ Termin wykonania zamówienia           – 10 %

Sposób oceniania ofert:

–          w kryterium w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (cena, termin wykonania) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

(n : w) x a = liczba punktów otrzymanych w danym kryterium

gdzie

„n” – jest najniższą wartością z zaoferowanych

„w’” –  wartością z badanej oferty

„a” – znaczeniem kryterium

– w kryterium, w którym Zamawiającemu zależy aby Wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik (długość terminu gwarancji) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

(w : n) x a =  liczba punktów otrzymanych w danym kryterium

gdzie

„n” – jest najwyższą wartością z zaoferowanych

„w’” –  wartością z badanej oferty

„a” – znaczeniem kryterium

4.2 Dodatkowych wyjaśnień udziela osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami podana w pkt. 1.1. zapytania o cenę.

4.3. Termin składania ofert upływa  – 05.12.2013 r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 05.12.br. do godz. 15:00.

4.4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

V. Inne informacje

5.1 Zamówienie dotyczy projektu „Nowocześnie w przyszłość – budowa hotelu 3-gwiazdkowego na terenie miasta Suwałki w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Naukowo-Technologicznego Polska – Wschód  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury. Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej. Poddziałanie 3.2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa.

5.2 Do Zamawiającego ani do projektu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)


Załącznik 1: pobierz plik