Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie konstrukcji ścian nadziemia , stropów nadziemia oraz ścianek działowych .

I.                   Zamawiający:

Nazwa i adres Zamawiającego:

Biuro Usługowo-Handlowe „Mirage” Mirosław Szyszko

16-400 Suwałki

ul. Noniewicza 57

tel. 87 566 65 55

e-mail: buhmirage@o2.pl

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Mirosław Szyszko

tel. 603 892 812

II.                  Przedmiot zamówienia.

2.1. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac budowlanych związanych z realizacją projektu – „Nowocześnie w przyszłość – budową hotelu 3-gwiazdkowego na terenie miasta Suwałki w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód”:

–          wymurowanie  ścian nadziemia

–          wykonanie całej konstrukcji nadziemia

–          wykonanie stropów nadziemia

–          wymurowanie  ścianek działowych w całym budynku

zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz według przedstawionego przez Zamawiającego projektu budowlanego wykonanego przez Pracownię Projektową „AR-EL” Ryszard Rybak.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia projekt budowlany dostępny dla Zainteresowanych w siedzibie Zamawiającego.

2.2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

2.3. Miejsce realizacji zamówienia – Suwałki, działka o nr geodezyjnym 35204/9 położona pomiędzy  ulicą Sportową a Utratą.

3.4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3.5. Termin realizacji

a/ rozpoczęcie – 01.07.2011r.

b/ zakończenie  całej konstrukcji nadziemia wraz ze stropami  – do 30.09.2011r. wymurowanie ścian działowych  – do 31.12.2011r.

III.             Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym i technicznym

3.1.

a\ Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie musi spełniać następujące  warunki:

1)      posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)      posiadać niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wiedzę i doświadczenie;

3)      dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

b/ W celu wykazania, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt a/ powyżej,  zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

– oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik nr 2 do zapytania o cenę

–          wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia – załącznik nr 3 do zapytania o cenę

–          oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

–          opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

–          aktualnego odpisu z właściwego rejestru (wpis do ewidencji, KRS lub inny równoważny dokument), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

–          aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

–          aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

IV. Kryteria oceny ofert

4.1. Podczas wyboru oferty zostaną zastosowane następujące kryteria:

a/ cena brutto – 60 %

b/ długość terminu gwarancji           – 20 %

c/ termin wykonania zamówienia   konstrukcji  nadziemia wraz ze stropami – 10 %

d/ termin wykonania ścianek działowych – 10 %.

Sposób oceniania ofert:

–          w kryterium w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (cena, termin wykonania) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

(n : w) x a = liczba punktów otrzymanych w danym kryterium

gdzie

„n” – jest najniższą wartością z zaoferowanych

„w’” –  wartością z badanej oferty

„a” – znaczeniem kryterium

– w kryterium, w którym Zamawiającemu zależy aby Wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik (długość terminu gwarancji) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

(w : n) x a =  liczba punktów otrzymanych w danym kryterium

gdzie

„n” – jest najwyższą wartością z zaoferowanych

„w’” –  wartością z badanej oferty

„a” – znaczeniem kryterium

4.2 Dodatkowych wyjaśnień udziela osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami podana
w pkt. 1.1. zapytania o cenę.

4.3. Termin składania ofert upływa  – 15.06.2011 r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 15.06.br. do godz. 15:00.

4.4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

V. Inne informacje

5.1 Zamówienie dotyczy projektu „Nowocześnie w przyszłość – budowa hotelu 3-gwiazdkowego na terenie miasta Suwałki w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Naukowo-Technologicznego Polska – Wschód  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury. Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej. Poddziałanie 3.2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa.

5.2 Do Zamawiającego ani do projektu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)


Załącznik 1: pobierz plik
Załącznik 2: pobierz plik
Załącznik 3: pobierz plik