Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie robót ziemnych oraz stanu zerowego budynku.

I. Zamawiający:

Nazwa i adres Zamawiającego:

Biuro Usługowo-Handlowe „Mirage” Mirosław Szyszko

16-400 Suwałki

ul. Noniewicza 57

tel. 87 566 65 55

e-mail: buhmirage@o2.pl

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Mirosław Szyszko

tel. 603 892 812

II. Przedmiot zamówienia.

2.1. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac budowlanych związanych
z realizacją projektu – „Nowocześnie w przyszłość – budowa hotelu 3-gwiazdkowego na terenie miasta Suwałki w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód”:

 • przygotowanie placu budowy
 • wykonanie wykopów fundamentowych
 • wylanie fundamentów
 • wykonanie całej konstrukcji podziemia
 • wykonanie stropu

Zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz według przedstawionego przez Zamawiającego projektu budowlanego wykonanego przez Pracownię Projektową „AR-EL” Ryszard Rybak.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia projekt budowlany dostępny dla Zainteresowanych w siedzibie Zamawiającego.

2.2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

2.3. Miejsce realizacji zamówienia – Suwałki, działka o nr geodezyjnym 35204/9 położona pomiędzy ulicą Sportową a Utratą.

2.4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.5. Termin realizacji:

a/ rozpoczęcie – 01.10.2010r.

b/ zakończenie – do 30.06.2011r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym i technicznym

3.1. a\ Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie musi spełniać następujące warunki:

 1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. posiadać niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wiedzę i doświadczenie;
 3. dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

b/ W celu wykazania, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt a/ powyżej, zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

 • oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik nr 2 do zapytania o cenę
 • wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia – załącznik nr 3 do zapytania o cenę
 • oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • aktualnego odpisu z właściwego rejestru (wpis do ewidencji, KRS lub inny równoważny dokument), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 • aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
 • aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

IV. Kryteria oceny ofert

4.1. Podczas wyboru oferty zostaną zastosowane następujące kryteria:

a/ cena brutto – 70 %

b/ długość terminu gwarancji – 20 %

c/ Termin wykonania zamówienia – 10 %

Sposób oceniania ofert:

– w kryterium w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (cena, termin wykonania) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

(n : w) x a = liczba punktów otrzymanych w danym kryterium

gdzie

„n” – jest najniższą wartością z zaoferowanych

„w’” – wartością z badanej oferty

„a” – znaczeniem kryterium

– w kryterium, w którym Zamawiającemu zależy aby Wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik (długość terminu gwarancji) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

(w : n) x a = liczba punktów otrzymanych w danym kryterium

gdzie

„n” – jest najwyższą wartością z zaoferowanych

„w’” – wartością z badanej oferty

„a” – znaczeniem kryterium

4.2. Dodatkowych wyjaśnień udziela osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami podana
w pkt. 1.1. zapytania o cenę.

4.3. Termin składania ofert upływa – 24.09.2010 r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 24.09.br. do godz. 15:00.

4.4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

V. Inne informacje

5.1. Zamówienie dotyczy projektu „Nowocześnie w przyszłość – budowa hotelu 3-gwiazdkowego na terenie miasta Suwałki w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Naukowo-Technologicznego Polska – Wschód realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury. Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej. Poddziałanie 3.2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa.

5.2. Do Zamawiającego ani do projektu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)


Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 – pobierz
Załącznik nr 2 – pobierz
Załącznik nr 3 – pobierz