Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie podłoży oraz posadzek.

I. Zamawiający:

Nazwa i adres Zamawiającego:

Biuro Usługowo-Handlowe „Mirage” Mirosław Szyszko

16-400 Suwałki

  1. Noniewicza 57

tel. 87 566 65 55

e-mail: buhmirage@o2.pl

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Mirosław Szyszko

tel. 603 892 812

II. Przedmiot zamówienia.

2.1. Zamówienie obejmuje wykonanie podłoży i posadzek w budynku hotelu 3-gwiazdkowego na terenie miasta Suwałki w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód – zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz według przedstawionego przez Zamawiającego projektu budowlanego wykonanego przez Pracownię Projektową „AR-EL” Ryszard Rybak.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia projekt budowlany dostępny dla Zainteresowanych w siedzibie Zamawiającego.

2.2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

2.3. Miejsce realizacji zamówienia – Suwałki, działka o nr geodezyjnym 35204/9 położona pomiędzy ulicą Sportową a Utratą.

3.4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3.5. Termin realizacji

a/ rozpoczęcie – 15.10.2011r.

b/ zakończenie – do 30.09.2012r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym i technicznym

3.1. a\ Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie musi spełniać następujące warunki:

1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadać niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wiedzę i doświadczenie;

3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

b/ W celu wykazania, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt a/ powyżej, zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

– odpisu z właściwego rejestru (wpis do ewidencji, KRS lub inny równoważny dokument),

– oświadczenia o nie zaleganiu ze składkami ZUS i braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

IV. Kryteria oceny ofert

4.1. Podczas wyboru oferty zostaną zastosowane następujące kryteria:

a/ cena brutto – 70 %

b/ długość terminu gwarancji – 20 %

c/ Termin wykonania zamówienia – 10 %

Sposób oceniania ofert:

– w kryterium w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (cena, termin wykonania) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

(n : w) x a = liczba punktów otrzymanych w danym kryterium

gdzie

„n” – jest najniższą wartością z zaoferowanych

„w’” – wartością z badanej oferty

„a” – znaczeniem kryterium

– w kryterium, w którym Zamawiającemu zależy aby Wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik (długość terminu gwarancji) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

(w : n) x a = liczba punktów otrzymanych w danym kryterium

gdzie

„n” – jest najwyższą wartością z zaoferowanych

„w’” – wartością z badanej oferty

„a” – znaczeniem kryterium

4.2 Dodatkowych wyjaśnień udziela osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami podana w pkt. 1.1. zapytania o cenę.

4.3. Termin składania ofert upływa – 30.09.2011 r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 30.09.br. do godz. 15:00.

4.4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

V. Inne informacje

5.1 Zamówienie dotyczy projektu „Nowocześnie w przyszłość – budowa hotelu 3-gwiazdkowego na terenie miasta Suwałki w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Naukowo-Technologicznego Polska – Wschód realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury. Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej. Poddziałanie 3.2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa.

5.2 Do Zamawiającego ani do projektu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

Załącznik 1: pobierz plik

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie podłoży oraz posadzek.

I.Zamawiający:

Nazwa i adres Zamawiającego:

Biuro Usługowo-Handlowe „Mirage” Mirosław Szyszko

16-400 Suwałki

  1. Noniewicza 57

tel. 87 566 65 55

e-mail:buhmirage@o2.pl

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Mirosław Szyszko

tel. 603 892 812

II.Przedmiot zamówienia.

2.1.Zamówienie obejmuje wykonanie podłoży i posadzek w budynku hotelu 3-gwiazdkowego na terenie miasta Suwałki w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód – zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz według przedstawionego przez Zamawiającego projektu budowlanego wykonanego przez Pracownię Projektową „AR-EL” Ryszard Rybak.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia projekt budowlany dostępny dla Zainteresowanych w siedzibie Zamawiającego.

2.2.Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

2.3.Miejsce realizacji zamówienia – Suwałki, działka o nr geodezyjnym 35204/9 położona pomiędzyulicą Sportową a Utratą.

3.4.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3.5. Termin realizacji

a/ rozpoczęcie – 15.10.2011r.

b/ zakończenie – do 30.09.2012r.

III.Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym i technicznym

3.1.a\Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie musi spełniać następującewarunki:

1)posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)posiadać niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wiedzę i doświadczenie;

3)dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

b/W celu wykazania, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt a/ powyżej,zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

-odpisu z właściwego rejestru (wpis do ewidencji, KRS lub inny równoważny dokument),

-oświadczenia o nie zaleganiu ze składkami ZUS i braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

IV.Kryteria oceny ofert

4.1.Podczas wyboru oferty zostaną zastosowane następujące kryteria:

a/ cena brutto – 70 %

b/ długość terminu gwarancji- 20 %

c/ Termin wykonania zamówienia- 10 %

Sposób oceniania ofert:

– w kryterium w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (cena, termin wykonania) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

(n : w) x a = liczba punktów otrzymanych w danym kryterium

gdzie

„n” – jest najniższą wartością z zaoferowanych

„w’” -wartością z badanej oferty

„a” – znaczeniem kryterium

– w kryterium, w którym Zamawiającemu zależy aby Wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik (długość terminu gwarancji) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

(w : n) x a =liczba punktów otrzymanych w danym kryterium

gdzie

„n” – jest najwyższą wartością z zaoferowanych

„w’” -wartością z badanej oferty

„a” – znaczeniem kryterium

4.2Dodatkowych wyjaśnień udziela osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami podana
w pkt. 1.1. zapytania o cenę.

4.3.Termin składania ofert upływa- 30.09.2011 r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 30.09.br. do godz. 15:00.

4.4.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

V. Inne informacje

5.1Zamówienie dotyczy projektu „Nowocześnie w przyszłość – budowa hotelu
3-gwiazdkowego na terenie miasta Suwałki w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Naukowo-Technologicznego Polska – Wschódrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury. Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej. Poddziałanie 3.2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa.

5.2Do Zamawiającego ani do projektu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223,
poz. 1655, z późn. zm.)