Zapraszamy do złożenia oferty na zakup wind oraz wykonanie schodów do nowobudowanego hotelu w Suwałkach.

I.     Zamawiający:

Nazwa i adres Zamawiającego:

Biuro Usługowo-Handlowe „Mirage” Mirosław Szyszko

16-400 Suwałki

  1. Noniewicza 57

tel. 87 566 65 55

e-mail: buhmirage@o2.pl

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Mirosław Szyszko

tel. 603 892 812

II.     Przedmiot zamówienia.

2.1. Zamówienie obejmuje:

a/ zakup wraz z montażem dwóch wind o napędzie hydraulicznym, jednej osobowej przystosowanej do przewozu osób niepesprawnych, o udźwigu 900 kg (12 osób), drugiej towarowo-osobowej o udźwigu 320 kg (4 osoby);

b/ wykonanie schodów

do realizowanej w ramach projektu inwestycji, pn. „Nowocześnie w przyszłość – budowa hotelu 3-gwiazdkowego na terenie miasta Suwałki w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód”, zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz według przedstawionego przez Zamawiającego projektu budowlanego wykonanego przez Pracownię Projektową „AR-EL” Ryszard Rybak.

2.2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

2.3. Miejsce realizacji zamówienia – Suwałki, działka o nr geodezyjnym 35204/9 położona pomiędzy ulicą Sportową a Utratą.

3.4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3.5. Termin realizacji

a/ rozpoczęcie – 01.09.2012r.

b/ zakończenie – do 15.12.2012r.

III.      Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym i technicznym

3.1. a\ Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie musi spełniać następujące warunki:

1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadać niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wiedzę i doświadczenie;

3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

b/ W celu wykazania, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt a/ powyżej, zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

– odpisu z właściwego rejestru (wpis do ewidencji, KRS lub inny równoważny dokument),

– oświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS i braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

IV.

Kryteria oceny ofert

4.1. Podczas wyboru oferty zostaną zastosowane następujące kryteria:

a/ cena brutto – 70 %

b/ długość terminu gwarancji – 20 %

c/ Termin wykonania zamówienia – 10 %

Sposób oceniania ofert:

– w kryterium w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (cena, termin wykonania) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

(n : w) x a = liczba punktów otrzymanych w danym kryterium

gdzie

„n” – jest najniższą wartością z zaoferowanych

„w’” – wartością z badanej oferty

„a” – znaczeniem kryterium

– w kryterium, w którym Zamawiającemu zależy aby Wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik (długość terminu gwarancji) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

(w : n) x a = liczba punktów otrzymanych w danym kryterium

gdzie

„n” – jest najwyższą wartością z zaoferowanych

„w’” – wartością z badanej oferty

„a” – znaczeniem kryterium

4.2 Dodatkowych wyjaśnień udziela osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami podana w pkt. 1.1. zapytania o cenę.

4.3. Termin składania ofert upływa – 31.07.2012 r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 31.07.br. do godz. 15:00.

4.4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

V. Inne informacje

5.1 Zamówienie dotyczy projektu „Nowocześnie w przyszłość – budowa hotelu 3-gwiazdkowego na terenie miasta Suwałki w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Naukowo-Technologicznego Polska – Wschód realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury. Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej. Poddziałanie 3.2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa.

5.2 Do Zamawiającego ani do projektu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

Załącznik1: pobierz plik

Zapraszamy do złożenia oferty na zakupwind oraz wykonanie schodów do nowobudowanego hotelu w Suwałkach.